วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

 

“แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”