บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก "บุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม โดยยึดหลักพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ประจำปี 2562

การคัดเลือกบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม
โดยยึดหลักพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ประจำปี 2562 

          คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนครปฐม ปี 2562 ของสำนักงานแรงงานจังหวัด ได้ทำการคัดเลือกบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม โดยยึดหลักพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ประจำปี 2562 จำนวน 2 ราย คือ
                    1.นางสาวรัชภร         ศิลปะขจร       นักวิชาการแรงงาน
                    2.นางสาวอชิรญาณ์  ง่วนภูเก็ต        นักวิชาการแรงงาน

          ซึ่งเป็นผู้น้อมนำเอาหลักการทรงงานหรือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเน้นเกี่ยวกับคุณธรรม ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน เกิดผลดีต่อหน่วยงานชัดเจน