โครงสร้างบุคคลากร

 

นายวิชิตร   สุวรรณมาก
แรงงานจังหวัดนครปฐม

 

                                                                                   

                นางสาวสุภาวดี  ภาคสังข์                          นางสาวภาริณี  เมืองนก                            นางสาวสุภารัตน์   บุนยามิน
            นักวิชาการแรงงานชำนาญการ             เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน                นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

               

                                                                                      

                นางสาวรัชภร  ศิลปะขจร                         นางสาวอชิรญาณ์  ง่วนภูเก็ต                                 นางวาริศา  คิดเข่ม
                    นักวิชาการแรงงาน                                  นักวิชาการแรงงาน                                         นักวิชาการแรงงาน

 

                               

นายสัจจาพอ  เพ็งหนองหิน                         นายกวีศักดิ์  ยุตติโกมิตร์
     พนักงานธุรการ ส 4                               พนักงานขับรถยนต์ ส 2