อำนาจหน้าที่

* กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบ

  ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

* ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศ

  ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

* ประสานดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

* ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย